Waluta wprowadzanych danych finansowych:
Ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego wybrany rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa
Przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiągnięte w roku poprzedzającym wybrany rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa

tys. PLN

Koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiągnięte w roku poprzedzającym wybrany rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja podatkowa

tys. PLN

Czy spółka znajduje się w grupie kapitałowej, która sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości?
Czy w wybranym roku podatkowym spółka zawierała transakcje z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową?
Czy w wybranym roku podatkowym spółka zawierała umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze?